Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Mikrogranty na patenty

Mikrogranty na złożenie wniosku patentowego lub zgłoszenie wzoru użytkowego

Uzyskanie patentu jest ważne dla wszystkich tworzących nowe produkty i technologie, zabezpiecza bowiem przed nieuczciwą konkurencją i utratą ewentualnych korzyści materialnych. Ochrona własności intelektualnej, w tym również przemysłowej, jest również konieczna dla prawidłowego rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Korzyści z patentowania swoich wynalazków odnoszą również naukowcy i są to: rozwój zawodowy, gdyż patent jest zaliczany do dorobku naukowego. Pisanie wniosku patentowego nie jest proste – a na etapie krajowym koszty zgłoszenia patentowego kształtują się w chwili obecnej następująco:
Największą część pochłaniają koszty korzystania z usługi profesjonalnego doradcy zajmującego się świadczeniem pomocy z dziedziny ochrony własności intelektualnej, czyli rzecznika patentowego. Jest to bardzo ważny etap, ponieważ od jakości zgłoszenia patentowego dokonanego w celu zastrzeżenia pierwszeństwa zależą w dużej mierze jego dalsze losy, a także losy późniejszych zgłoszeń (np. w trybie PCT). Szczególnie istotny jest pierwotny kształt zastrzeżeń oraz ta część zgłoszenia, która opisuje istotę wynalazku oraz podaje korzystne przykłady jego wykonania. To od nich zależeć będzie w dalszym toku postępowania możliwość dokonywania ewentualnych zmian redakcyjnych w obrębie zastrzeżeń patentowych, gdyż zmiany te nie mogą wykraczać poza zakres ujawniony w pierwotnej wersji zgłoszenia. Czynności rzecznika patentowego, niezbędne do przygotowania zgłoszenia o wymaganej jakości, powinny obejmować pełne badanie stanu techniki w światowej literaturze patentowej z wykorzystaniem pełnotekstowych baz danych opublikowanej literatury patentowej, zidentyfikowanie najbliższego stanu techniki, porównanie go ze zgłaszanym do ochrony rozwiązaniem oraz zdefiniowanie istoty wynalazku bez ukrywania zastrzeżeń patentowych. Bardzo często błędy popełnione na etapie redagowania pierwszego zgłoszenia patentowego są powodem znacznych komplikacji w późniejszych, zazwyczaj bardziej kosztownych fazach międzynarodowego postępowania patentowego. Minimalne stawki za niektóre usługi rzeczników patentowych są określone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2076). Rzeczywiste koszty ponoszone przez zgłaszających bywają różne i są uzależnione od takich czynników, jak stopień skomplikowania wynalazku oraz zakres prac wymaganych do przygotowania zgłoszenia patentowego. Wysokość podstawowej opłaty urzędowej (Dz. U. z 2004 r., Nr 35, poz. 309) za zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym RP wynosi 500 złotych. W razie ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50 procent. Ponadto, przy zgłoszeniach o objętości większej niż 20 stron należy uiścić opłatę wynoszącą 25 zł za każdą dodatkową stronę. Trzeba też pamiętać, że niektóre wynalazki z dziedziny biotechnologii wymagają, dla ich pełnego ujawnienia, złożenia odpowiedniego depozytu mikroorganizmu. Jeżeli depozyt zostanie złożony w instytucji depozytowej rozpoznawanej zgodnie z traktatem budapeszteńskim, nie jest konieczne składanie kolejnych depozytów dla zgłoszeń zagranicznych. Aktualnie w Polsce istnieją dwie organizacje depozytowe działające zgodnie z traktatem budapeszteńskim – Polska Kolekcja Mikroorganizmów (Polish Collection of Microorganisms – PCM) działająca przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu oraz Instytucja Depozytowa przy SGGW w Warszawie. Niestety, nie przyjmują one pełnego wachlarza możliwych depozytów mikroorganizmów i np. w przypadku linii komórek eukariotycznych konieczne jest korzystanie z dużo droższych instytucji depozytowych działających za granicą na mocy traktatu budapeszteńskiego. Można także wyobrazić sobie sytuację, w której w ciągu roku powstaje kilka wynalazków opartych na tej samej idei wynalazczej, które są kolejno zgłaszane do ochrony patentowej w UP. W razie, gdy są one połączone wspólną koncepcją, można je połączyć w jednym zgłoszeniu zagranicznym. Jest to rozwiązanie, które pozwala uniknąć zwielokrotniania kosztów postępowania międzynarodowego.

opracowanie na podstawi tekstu ze strony www.polskietechnologie.pl

"Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego"

2/POKL/8/D.1.1/2010


Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress